Strona główna | Mapa strony

Kilka s?ów o naszym skupie

Rozpocz?li?my dzia?alno?? w 2003 roku. Od tego czasu funkcjonuje z sukcesami na rynku wtórnego obrotu telefonami komórkowymi. Nasi stali Klienci ceni? sobie w szczególno?ci rzetelne oraz obiektywne podej?cie do powierzonego nam zadania. Dzi?ki szerokim kontaktom, jakie posiadamy na rynku telefonów komórkowych, jeste?my w stanie zapewni? najwy?sze ceny skupu telefonów w naszym komisie, a jednocze?nie najni?sze ceny nowych telefonów z rynku wtórnego.

W miar? zwi?kszania si? ?wiadomo?ci klientów indywidualnych i pojawiania si? mo?liwo?ci odprzeda?y nowych telefonów komórkowych przez firmy, które otrzyma?y telefony GSM np. przy podpisaniu umów abonamentowych, stworzyli?my ten dedykowany serwis. Przedstawiamy tu ofert? dotycz?c? skupu telefonów komórkowych dla tych, którzy dysponuj? nowymi telefonami.

Dodatkowo udost?pniamy platform? zakupu nowych telefonów komórkowych znajduj?cych si? w naszym komisie, na zasadzie wysy?ki pocztowej lub kurierskiej, jak równie? bezpo?rednio w naszej siedzibie. Nasz? przewag? nad konkurencj? jest równie? kompleksowa obs?uga firm planuj?cych podpisanie umowy abonamentowej z wybranym operatorem, co zwi?zane jest z zakupem telefonów komórkowych dla pracowników firmy. S?u?ymy rozleg?? wiedz? z zakresu us?ug oferowanych przez wszystkie sieci telefonii komórkowych, zdobyt? g?ównie dzi?ki wieloletniemu do?wiadczeniu w pracy w bran?y "komórkowej".

Jeste?my na bie??co z nowinkami technicznymi dotycz?cymi wi?kszo?ci, szczególnie najnowszych telefonów komórkowych, co pozwala na najbardziej profesjonalne i elastyczne doradztwo. Dzi?ki naszemu rzetelnemu podej?ciu, dostowowanemu do ka?dego klienta, cieszymy si? zaufaniem wielu firm, które stale korzystaj? z naszych us?ug.

Serdeczenia zapraszamy do naszych salonów:

Kraków

ul. Starowi?lna 69 LU 4

W godzinach:

pn-pt 10:00 - 18:00

 

Rybnik

Galeria Handlowa Focus Mall

ul. Boles?awa Chrobrego 1, Rybnik

Wyspa handlowa na poziomie II, przy schodniach ruchomych na parking.

czynne ca?y tydzie? 9.00-21.00

Skupujemy telefony w: Kraków, Poznań, Wrocław, Warszawa, Kielce, Gdańsk, Lublin, Toruń, Zielona Góra, Bydgoszcz, Opole, Olsztyn
Facebook