Strona główna | Mapa strony

Regulamin:

1. Skuptelefonow.com prowadzi skup telefonów komórkowych/ tabletów, które spe?niaj? poni?sze wymogi:
a. Pochodz? z nowych lub przed?u?onych umów abonamentowych, posiadaj? oryginalne opakowanie producenta,
b. Posiadaj? zestaw fabrycznych akcesoriów oraz komplet wszystkich dokumentów (instrukcja, gwarancja, programowanie, kable, ?adowarka itd.)
c. Pochodz? z legalnej sieci dystrybucji i jest mo?liwo?? weryfikacji tego pochodzenia,

2. Cennik skupu telefonów komórkowych ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. W przypadku cen "Dla firm" cena obowi?zuje podczas gdy sprzedaj?cy jest firm? i wystawi naszej firmie faktur? VAT 23%. Podana cena to cena brutto.

3. Wysy?aj?cy telefon jest zobowi?zany skontaktowa? si? z skupem telefonicznie b?d? emailem w celu potwierdzenia ceny skupu,

4. Bezpiecznie zapakowany telefon komórkowy nale?y wys?a? na adres podany w zak?adce „kontakt”, na w?asny koszt, z mo?liwo?ci? otwarcia przesy?ki przy kurierze przez odbieraj?cego pracownika skupu.
a. Przy wi?kszej ilo?ci telefonów istnieje mo?liwo?? przej?cia przez skup ca?o?ci lub cz??ci kosztów transportu,

5. W przypadku gdy przes?any telefon nie posiada cech wymienionych w punkcie 1. Nasz komis odmówi odebrania przesy?ki i zostanie ona zwrócona nadawcy na jego koszt.

6. Wysy?aj?cy o?wiadcza, i? w przypadku, gdy nie wystawia, wystawi? lub te? nie zamierza on wystawi? faktury VAT z tytu?u sprzeda?y, oddania w komis lub te? innej czynno?ci b?d?cej dostaw? towaru na rzecz skuptelefonow.com w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us?ug, w odniesieniu do tej czynno?ci nie wyst?puje on w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 wy?ej wymienionej ustawy lub te? nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów u us?ug, w zwi?zku z przys?uguj?cym mu na podstawie art. 96 ust. 3 tej?e ustawy uprawnieniem do niesk?adania zg?oszenia rejestracyjnego.

Wszystkie pozosta?e informacje nie obj?te niniejszym regulaminem s? zawarte na stronie internetowej skupu telefonów (www.skuptelefonow.com).

?yczymy mi?ego dnia
skuptelefonow.com

 

Skupujemy telefony w: Kraków, Poznań, Wrocław, Warszawa, Kielce, Gdańsk, Lublin, Toruń, Zielona Góra, Bydgoszcz, Opole, Olsztyn
Facebook